allmänna Tävlingsregler

Priset till denna tävling kommer att tillfalla den person som svarar rätt! och slumpvis väljs ut av Bishops Arms Jury och kan inte överklagas! Vinnaren meddelas personligen och alla vinnarna presenteras på www.besteverchair.se.

De allmänna tävlingsreglerna tillämpas när du deltar i någon av våra online- och/eller mobiltävlingar (”Tävling(ar)”). Tävlingsreglerna är en del av Användarvillkoren som du kan läsa här. Du ska läsa Användarvillkoren innan du deltar i en Tävling.

De allmänna tävlingsreglerna gäller för alla Tävlingar. När du anmäler dig till en Tävling ska du även följa de särskilda regler som eventuellt gäller för den Tävlingen. Om särskilda regler gäller för en Tävling och de står i konflikt med de allmänna tävlingsreglerna ska de särskilda reglerna ha företräde.
Definitionerna som används här har samma innebörd som i Användarvillkoren, om inte annat anges.

 1. ALLMÄNT
  Genom att delta i en Tävling accepterar du att följa: (a) de allmänna tävlingsreglerna (som kan ändras av oss från tid till annan), (b) Användarvillkoren, samt (c) alla våra beslut avseende en Tävling. Alla våra beslut är slutgiltiga och kan därmed inte ändras.
 2. PRISER
  Eventuella priser är personliga och får inte säljas eller ges bort till någon annan person. Inget kontant alternativ kan erbjudas. Vi har rätt att byta ut ett pris mot andra priser med jämförbart värde. Mottagande av ett pris kan vara föremål för villkor som uppställs av tillverkare och leverantörer. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
 3. RÄTT ATT TA EMOT PRIS
  När det behövs kan vi meddela vinnaren att han/hon, för att ha rätt att ta emot pris, måste underteckna ett dokument som säger att vinnaren (a) lovar att han/hon har rätt att ta emot priset, (b) befriar oss från allt ansvar för personskada och/eller annan skada, stöld eller förlust som inträffat i samband med Tävlingen eller på grund av ett pris, förutsatt att detta inte orsakats genom grov oaktsamhet eller uppsåt, samt (c) ger oss rätt att publicera vinnarens namn för annons- och publicitets syften utan rätt till ersättning. Om vi meddelar vinnaren att sådant dokument behöver undertecknas måste vinnaren underteckna dokumentet och skicka till oss inom fem (5) arbetsdagar från det dokumentet tas emot. Om inte vinnaren gör det kan han/hon diskvalificeras och en alternativ vinnare utses.
 4. VILLKOR FÖR ATT TA EMOT PRIS, FUSK MM
  För att få ta emot pris (eller del av ett pris) måste vinnaren följa tillämpliga lagar och föreskrifter, de allmänna tävlingsreglerna och eventuella särskilda regler för en tävling. Vinnaren ska betala alla försäkringar, skatter och utgifter oavsett om detta angivits särskilt i beskrivningen av priset eller inte.
  Vi har rätt att diskvalificera deltagare och/eller vinnare som inte följt lag, de allmänna tävlingsreglerna, särskilda regler för en tävling, som fuskat eller om det föreligger sakliga skäl för diskvalifikation.
 5. RESOR, INTYG
  Om en resa ingår i ett pris ska vinnaren se till att han/hon har giltigt pass, visum och/eller annat nödvändigt resedokument. När priset kräver att resan ska ske på visst datum måste vinnaren kunna resa det datumet. Vi kan tyvärr inte erbjuda alternativt datum. Om vinnaren får bestämma datumet är detta villkorat av tillgänglighet för resan och vi har rätt att bestämma en sista tid inom vilken priset måste ha utnyttjats.
 6. RÄTTIGHETER
  Om du deltar i en Tävling genom att skicka in kreativt material (såsom men inte begränsat till fotografier, teckningar och/eller animeringar) för publicering på vår Webbsida/vår(a) App(ar) och/eller skickas in genom SMS, ger du oss en oåterkallelig, global, evig, royaltyfri licens att använda det inskickade materialet såsom vi finner lämpligt. Du garanterar att du innehar samtliga rättigheter och/eller samtycken till sådant material för att kunna ge oss en sådan licens. Om du inte samtycker till att ge oss en sådan licens eller inte vet om du innehar samtliga nödvändiga rättigheter och/eller samtycken ber vi dig att inte delta i Tävlingen.
 7. INFORMATION OM VINNARE
  Vinnaren kommer att bli kontaktad per e-post eller telefon så snart som möjligt efter att tävlingen avgjorts. Vinnaren kan även komma att tillkännages på vår webbsida, i våra sociala kanaler och/eller i vår(a) App(ar).
 8. ANSVAR
  Vinnaren godkänner att vare sig vi, Närstående Bolag, våra anställda och/eller sponsorer har något ansvar för personskada och/eller annan skada, stöld eller förlust som inträffat i samband med någon Tävling eller på grund av ett pris (inklusive skada på eller förlust av själva priset i sig), förutsatt att det inte orsakats genom grov oaktsamhet eller uppsåt. Detta innebär bl.a. att vi inte har något ansvar gentemot Vinnaren om t.ex. ett pris går sönder, en resa blir inställd eller försenad, eller om ett pris i övrigt inte uppfyller förväntningarna.
 9. POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
  Alla deltagares Personuppgifter kommer att behandlas enligt vår policy för behandling av personuppgifter. Personuppgiftspolicyn kan du läsa